SelectLanguage

Sustainability

THE HERITAGE CHIANG RAI HOTEL AND CONVENTION

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ตะหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นหนึ่งในโรงแรมชั้นนำของจังหวัดเชียงรายที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยพื้นฐานของความยั่งยืนถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง และนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ปลูกสร้างจิตสำนึกให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
 • มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เข้ารับบริการ ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ ให้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 • เพื่อลดผลกระทบทางด้านลบและเพิ่มผลกระทบทางด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
 • เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนและสังคม
 • เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
 • เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงแรมในการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเปิดเมืองเชียงรายเป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคตอันใกล้

 

HERITAGE EARTH CARE ทางโรงแรมฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด จึงมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

 • ติดประกาศหรือแจกจ่ายใบเชิญชวน สติกเกอร์รณรงค์สร้างจิตสำนึกใน การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

 • เชิญชวนแขกที่เข้าพักให้นำผ้าขนหนู และผ้าปูเตียงมาใช้ซ้ำให้นานที่สุด
 • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำในฝักบัว ซึ่งประหยัดได้ถึงร้อยละ 40
 • จัดตั้งโครงการ “Save Water Save Life” เพื่อบำบัดน้ำเสียและขจัดสารพิษในน้ำ ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรดน้ำต้นไม้ หรือล้างพื้น

 • จัดตั้งโครงการ “ประหยัดพลังงาน” โดยให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างกิจกรรม “ปิดพลังงาน ช่วยชาติประหยัด”

 

Green-Economy สวนครัว…นำสุข” การปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบและผักที่ทางโรงแรมฯ ปลูกเอง ปลอดสารพิเศษ นำเสนอ เพื่อสุขภาพ ผ่านเมนูอาหารทานง่าย โดยเชฟฝีมือชั้นยอดของเรา ที่ให้รสชาจิแสนอร่อย