เลือกภาษา

ห้องลานนา 5

ห้องลานนา 5 เป็นห้องประชุมพิเศษขนาดใหญ่สามารถรองรับการประชุมได้มากถึง 80 ท่าน